top of page

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Signature
green papers

Ποιοι Είμαστε ή Σύντομο Ιστορικό ή Ίδρυση Εταιρείας

 

Το 2009 ιδρύεται στην Αθήνα η εταιρεία B&F CONSULTING Α.Ε.  έχοντας ως πρώτιστο στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταποκρινομένη πάντοτε στις μοναδικές ανάγκες έκαστου πελάτη της. Αυτός είναι κι ο λόγος που το πελατολόγιο της επεκτείνεται όχι μόνο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού αλλά  και σε οργανισμούς του Δημοσίου τομέα.

        Η εξειδίκευση και η συνεχώς αυξανόμενη εμπειρία των στελεχών της στη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται του Δημοσίου Λογιστικού διακρίνει και χαρακτηρίζει την Εταιρεία έως σήμερα. Ο επαγγελματισμός και η συνέπειά σε συνάρτηση με την προσφερόμενη τιμή συμβάλλουν στην επανειλημμένη ανάδειξη των στελεχών της ως άριστων συνεργατών των νομικών προσώπων του Δημοσίου Τομέα.

       Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της ενίσχυσε την δυναμικότητά της οδηγώντας στην συμμετοχή της σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις με σκοπό την διαχείριση και υλοποίηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων εστιάζοντας κυρίως στις νέες τεχνολογίες και στους ανθρώπινους πόρους.

 

 

Η εταιρία B&F Consulting  είχε αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή στις πιο κάτω πράξεις:

 

Τοπικές Πρωτοβουλίες για Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) ΑΣ Αμαρύσια Άρτεμις

 

ΑΣ για την απασχόληση Δάφνη Καισαριανή (ΤΟΠΣΑ Δάφνη Καισαριανή).

 

Ως  Συντονιστής εταίρος είχε το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνταν για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Συντονιστή της πράξης όπως απορρέουν από τον Οδηγό Υλοποίησης των πράξεων, ήταν τα εξής:

 

 • Έφερε την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγούταν προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

 • Είχε την ευθύνη  για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την ΕΥΚΕΚΟ,

 • Είχε την ευθύνη  για τον έλεγχο των δαπανών που υποβάλλουν οι εταίροι της πράξης και την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας τους.

 • Είχε την ευθύνη  για την διαδικασία πιστοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου που υπέβαλλαν οι εταίροι της ΑΣ

 • Δημιουργούσε και υπέβαλλε τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της Πράξης

 • Ενημέρωνε τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 • Προετοίμαζε και υπέβαλλε την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,

 • Κατήρτισε και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους,

 • Παρακολουθούσε τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,

 • Όρισε ομάδα Έργου και έναν Υπεύθυνο Πράξης, ο οποίος είχε την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης συνολικά,

 • Τηρούσε όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Το ανωτέρω διάστημα μπορούσε να παραταθεί είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Είχε την υποχρέωση της παρουσίας σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν.

 • Είχε την υποχρέωση σε συνεννόηση με την ΕΥΚΕΚΟ για τον οριστικό οικονομικό απολογισμό της πράξης και την επιστροφή των τυχόν μη εκταμιευμένων ποσών.

      

 

       Πολιτική κατά της δωροδοκίας:

       Πολιτική ασφάλειας: 

     

 

        Πολιτική ποιότητας:

bottom of page